Tenaga Pengajar

20151103-dosen-fmipa-uii-2015

Tenaga Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum

IAIN Raden Intan Lampung

NO NAMA
1 Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.
2 Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
3 Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag
4 Prof. Dr. H. Faisal., SH., MH
5 Dr. Alamsyah, M.Ag
6 Dr. H. Khairuddin, M.H.
7 Drs. H. Haryanto H., M.H.
8 Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
9 Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
10 Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
11 Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
12 Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
13 Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
14 Dr. Jayusman, M.Ag.
15 Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag.
16 Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
17 Dr. Dewani Romli, M.Ag.
18 Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
19 Drs. Maimun, S.H., M.A.
20 Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
21 Drs. H. Muhammad Ichwan, M.A.
22 Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
23 Dra. Efa Rodiah Nur, M.H.
24 Dra. Firdaweri, M.H.I.
25 Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.
26 Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
27 Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
28 Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
29 Drs. Iskandar Syukur, M.A.
30 Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
31 H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag. MH.
32 Drs. Henry Iwansyah, M.A.
33 Drs. Zikri, M.Kom.I
34 Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
35 Rohmat, S.Ag., M.HI.
36 Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
37 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
38 Liky Faizal, S.Sos., M.H.
39 Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
40 Syahrudin, S.Ag. M.H.I
41 Sucipto, S.Ag. M.Ag.
42 Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
43 Marwin, S.H., M.H.
44 Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
45 H. M. Saiful Latif, S.Ag
45 Badruzzaman, S.Ag. M.Ag
46 Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.
47 Frenki, M.Si.
48 Khoiruddin, M.S.I.
49 Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
50 Abdul Qodir Zaelani, M.H.I.
51 Hendriyadi,S.H.I., M.H.I.
52 Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH
53 Darmayani, S.H.I.,M.Sy.
54 Herlina Kurniati,S.H.I., M.E.I.
55 Syeh Syarif Hidayatullah,M.H.I.
56 Muhammad Irfan., M.H.I.
57 Muslim,S.H.I.,M.H.I.
58 Fathul Mu’in,S.H.I.,M.H.I.
59 Ahmad Sukandi,S.H.I.,M.H.I.
60 Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
61 Hervin Yonki P, M.H.I
62 Gatot Bintoro, M.E.Sy
63 Kartika S, M.Pd
64 Dr. H. Yusika Imanto, Lc

 

About admin

Check Also

MCC UIN RIL Gelar Webinar Nasional Tentang UU Kesehatan

Bandar Lampung: Moot Court Community (MCC) UIN Raden Intan Lampung menggelar Webinar Nasional oleh Divisi …

Tinggalkan Balasan